Barometer Sanitel-Med

Nieuwe ‘Barometer’ resultaten

De nieuwste resultaten van de Barometer tonen het aantal ton antibiotica dat bij varkens, vleeskalveren, vleeskippen en leghennen gebruikt werd in de periode januari 2021 tot en met december 2022. Ten opzichte van de vorige barometer wordt nu het vierde kwartaal van 2022 mee opgenomen.

In de Barometer worden de gebruiksresultaten ook in het kader van de ‘reductiepaden’ (=grenswaarden voor het aantal behandeldagen op 100, ofte BD100, op bedrijfsniveau) opgevolgd voor de varkens-, vleeskippen- en vleeskalverensector.

Om te voldoen aan EU-verordening 2019/6, die voorziet in de verzameling van gegevens en de rapportage over de verkoop en het gebruik van antibiotica voor dieren, zal het verzamelen van gebruiksgegevens geleidelijk worden uitgebreid tot alle voedselproducerende dieren. Momenteel worden in Sanitel-Med al gebruiksgegevens verzameld voor varkens, legkippen, vleeskippen en vleeskalveren. Om efficiënt te kunnen werken, moedigthet FAGG de gebruikers aan om het verzamelen van gegevens in Sanitel-Med reeds vanaf 1 januari 2023, dus vóór de publicatie van de wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016, uit te breiden naar alle runderen, alle pluimvee van de soort kip en alle pluimvee van de soort kalkoen. Het is de bedoeling om proactief te werken aan de optimalisering van de gegevensstroom. Deze gegevens van diersoorten waarvoor de registratie van het gebruik van antibiotica momenteel nog niet verplicht is, zullen door het FAGG voor geen ander doel worden gebruikt dan voor de voorbereiding van het verzamelen en het analyseren van de gegevens, met inbegrip van het bouwen van analysemodellen, met Sanitel-Med als gegevensbron.

Lees meer

Er wordt opnieuw een daling vastgesteld in het totaal aantal ton gebruikte antibiotica ten opzichte van het voorgaande kwartaal (-5 ton). Deze daling toont zich vooral bij varkens (-5,5 ton) en in mindere mate bij vleeskalveren (-0,4 ton), terwijl er een toename is bij pluimvee, meer specifiek bij braadkippen (+0,9 ton). Een stijging in het aantal gebruikte ton bij pluimvee werd ook reeds bij de vorige Barometer gesignaleerd.

De Barometer toont dat ook het aantal gebruikte kilogram (fluoro)quinolones opnieuw steeg in de periode januari 2022 – december 2022 (567,3 kg) ten opzichte van de periode oktober 2021 – september 2022 (523,9 kg), voornamelijk bij pluimvee (specifiek bij de braadkippen). Deze stijging zet zich al een aantal Barometers door. Hierdoor is er een toename van 287 kilogram (84%) gebruikte (fluoro)quinolones ten opzichte van één jaar geleden (periode januari 2021 – december 2021).

Volgens de zesde opeenvolgende barometer wordt er bij varkens geen gebruik van 3de/4de generatie cefalosporines vastgesteld en blijft het colistinegebruik verder dalen.

De figuren in het kader van de sectorspecifieke doelstellingen tonen ook mooie resultaten. Voor alle diercategorieën is er een verdere daling van de BD100, wat zich vertaalt in minder ‘rode’ bedrijven en meer ‘groene’ bedrijven. Merk op dat hierbij al de ‘nieuwe’ grenswaarden (van kracht sinds 1/1/2023) werden toegepast. De braadkippensector vormt ook hier echter een uitzondering met een toename van de BD100 over de volledige benchmarkpopulatie. Ook bij de leghennen is er een toename van de gemiddelde BD100 bij de grootgebruikers (boven de actiewaarde).

Deze Barometer bevat ook de figuren over het totaal aantal ton antibiotica per benchmark-kleurscore voor de drie diersoorten. Bij varkens bijv. zien we dat 21,4 ton (= meer dan een derde) van het totale gebruik bij varkens zich situeert in de rode kleurzone; dit is de som van het aantal ton over alle bedrijven met een rode diercategorie, specifiek gebruikt in die rode diercategorie(ën). De laatste figuur toont het totaal aantal ton antibiotica per benchmark-kleurscore voor de verschillende diercategorieën. Bij varkens bijv. illustreert deze figuur dat ongeveer 9 ton ofwel 40% van het totaal aantal ton bij gespeende biggen zich in de rode kleurzone bevindt. Deze info is een interessante aanvulling op de figuur waar het percentage bedrijven getoond wordt per diercategorie die zich in de groene, gele of rode zone bevindt. Er zijn bijv. slechts 7.9% bedrijven met gespeende biggen die in rode zone zitten. M.a.w. deze bedrijven zijn buitenproportioneel verantwoordelijk voor het AB-gebruik in deze diercategorie.

Vind hier de figuren van de Barometer

De Barometer toont het jaarlijks totaal AB gebruik dat per diersoort geregistreerd werd in SANITEL-MED uitgedrukt in aantal ton, steeds opschuivend met een kwartaal (‘rollend kwartaal’). Naast het totaalgebruik worden er ook drie diergeneeskundig belangrijke antimicrobiële families uitgelicht, nl. de polymyxines (colistine) en de families met een rode AMCRA kleurcode, namelijk de fluoroquinolones en de 3e en 4e generatie cefalosporines. Om een idee te geven van het aandeel dat wordt gedekt door SANITEL-MED in het totale diergeneeskundige AB gebruik, staat in elke figuur ter referentie het aantal ton of kg dat in 2021 volgens de BelVet-Sac data werd verkocht in België. Deze overzichtscijfers zijn niet genormaliseerd (biomassa). Het BelVet-SAC rapport met verkoopdata voor 2022 zal gepubliceerd worden op 27 juni 2023 en vanaf dan ook meegenomen worden in de publicatie van de barometer. De cijfers in de barometer zijn uitgedrukt in absolute cijfers (ton, kg). Gezien de biomassa per diersoort effectief enige procenten per jaar stijgt of daalt, gelden deze cijfers niet als een referentie van het gebruik bij de verschillende diersoorten. Daarnaast wordt per diersoort en -categorie de evolutie van enkele percentielen getoond, wat de verdeling van de BD100 over de bedrijven in de benchmarkgroepen beschrijft. Tot slot worden ook het percentage bedrijven in de verschillende kleurzones getoond.

Artikels

Barometer Sanitel-Med

21 Q1- 22 Q4

Documenten

Barometer Sanitel-Med | Openen | Downloaden

21-Q1 tot 22-Q4

Terug naar het dossieroverzicht

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen