PERSBERICHT Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten Agenda voor de inning van de bijdragen 2022

Diergezondheid, Algemeen

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2022 voor. Hierbij zal een wijziging worden doorgevoerd met betrekking tot de agenda van de inningen per sector.

Dit fonds, beter bekend als het “Sanitair fonds” of kortweg “Het Fonds”, biedt financiële ondersteuning aan de houder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren, te voorkomen en te bestrijden. Het komt onder meer tussenbeide om de waarde van de dieren in geval van verplichte slachting of ruiming te compenseren, voorziet in een tussenkomst in de verplichte dierenartsenbezoeken en in de kosten van monsternemingen en analyses, en financiert onderzoeksprogramma’s.

In geval van stopzetting van de activiteit, vestigt de FOD de aandacht van de bedrijfsleiders op het belang om hun situatie bij DGZ te regulariseren vóór :

 • de datum van facturering voor de sector schapen-geiten-herten en pluimvee ;
 • het einde van de hieronder voor de rundveesector aangegeven referentieperiode :Sector ‘’runderen’’ : referentieperiode van 01/09/2021 tot 31/08/2022

AGENDA 2022 :

Verzendingdata van de facturen

 • Sector « Schapen-Geiten-Herten » : 31 mei 2022
 • Sector « Pluimvee » : 24 juni 2022
 • Sector « Runderen » : 28 oktober 2022HERINNERING AAN DE FACTURERINGSMODALITEITEN VOOR HET JAAR 2022 VOOR DE SECTOREN SCHAPEN-GEITEN-HERTEN EN PLUIMVEE :Berekening van het bedrag van de bijdragen :

  Sector “Schapen-Geiten-Herten”

  De bijdrage is verschuldigd voor elk beslag met schapen, geiten en herten dat bestaat uit minimaal 6 vrouwelijke dieren van meer dan 6 maanden oud. Het bedrag wordt berekend op basis van de samenstelling van het beslag dat opgegeven werd in de 15 decembertelling van 2021.

  Sector “Pluimvee”

  Alle schakels van de pluimveesector betalen een bijdrage: beslagen met meer dan 200 dieren, maar ook de pluimveeslachterijen, eierpakstations, producenten van mengvoeders voor pluimvee,…. Het bedrag van de bijdrage wordt berekend op basis van het sanitair risico dat een bedrijf vertegenwoordigt, als maatstaf hiervoor geldt de door de veehouder in SANITEL geregistreerde capaciteit en type van activiteit. Ter herinnering dient opgemerkt te worden dat de pluimveehouder verplicht is om deze gegevens te laten registreren in SANITEL, alsook elke wijziging ervan. Meer details over deze registratieverplichting kunnen teruggevonden worden in het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee (de artikelen 6, 7 en bijlage I) via deze link :http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/06/25/2018031294/justel

  Indienen van bezwaarschriften:

  Bij betwisting van de factuur, kunt u een schriftelijk (post) of elektronisch (e-mail) bezwaarschrift aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu indienen binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen)

  De termijn van 30 dagen voor het indienen van een bezwaarschrift wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

page2image38428736page2image38425088 page2image38433920page2image38427776 page2image38432384

Bijkomende informatie :

• Op de website van deFOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en- planten/dieren/dierengezondheid/begrotingsfonds-dieren

• Via het Callcenter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : 02/524 90 95 (bereikbaar elke werkdag van 8 tot 13u).

Diergezondheid, Algemeen
Terug naar het nieuwsoverzicht

Ontvang VeDa-nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Nieuws ontvangen

Lid worden van VeDa? Wij zijn er voor u!

Lidmaatschap aanvragen