Aanpassingen wetgeving vanaf 13 juni 2022

Vanaf 13 juni treden er 3 nieuwe Koninklijke Besluiten in werking:

  •  KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER, HET VERZAMELEN EN HET VERHANDELEN VAN BEPAALDE LANDDIEREN

Dit koninklijk besluit (KB) is een aanvulling op de regels die vastgelegd zijn in de Europese Diergezondheidswetgeving (AHL1) en legt regels vast die gelden bij het vervoer, verzamelen en verhandelen van pluimvee, konijnen, varkens, runderen, schapen, geiten, hertachtigen, gezelschapsvarkens en “in gevangenschap levende vogels’ (hobbypluimvee).

De regels bij deze diersoorten bestaan al langer en blijven in grote lijnen hetzelfde. Ze zijn echter nieuw voor kameelachtigen, waaronder lama’s en alpaca’s. Voor de identificatie en de registratie van deze dieren zijn er immers nu ook regels.

De belangrijkste wijziging is er bij de runderen – het project DEMAT.
Het paspoort per rund verdwijnt
.
Bijgevolg mogen runderen binnen België verplaatst worden zonder individueel document.
Dit kan echter enkel op voorwaarde dat (1) de veehouder het vertrek van het rund digitaal registreert in SANITEL via Cerise of Veeportaal vooraleer het rund wordt geladen, (2) dat dit bij voorkeur overlegd wordt met de overnemer en (3) dat voor slachtrunderen de VKI-informatie voor het slachthuis beschikbaar is.

Bij de verplaatsing naar het buitenland, is een individueel document per rund nog steeds verplicht.
Hiervoor werd een nieuw document gemaakt: “identificatiedocument”. Het model hiervan vindt u onder deze link.
Dit identificatiedocument is enkel bruikbaar en verplicht bij certificatie van de runderen wanneer ze naar het buitenland gaan.

Leeftijd van nieuw geboren kalveren.
In de rand van het nieuwe KB identificatie en registratie (I&R2) werd de minimale leeftijd van nieuw geboren kalveren vastgelegd op 10 dagen ouderdom alvorens deze dieren het geboortebedrijf mogen verlaten.

Handelaarsstallen.
Tegen juli 2023 zullen de handelaarsstallen hervormd worden.
Aan elke handelaarsstal zal tegen juli 2023 een specifiek beslagnummer toegekend worden. De regels voor de uitbating van dit beslag van de handelaar worden door dit nieuwe KB niet gewijzigd.
Tegen juli 2023 kan een rundveehandelaar er ook voor kiezen om zijn handelaarsstal om te vormen tot erkend verzamelcentrum – klasse 2, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor erkenning.

Verplaatsen van varkens, schapen, geiten, hertachtigen en pluimvee.
De administratieve regels voor het verplaatsten van varkens, schapen, geiten, hertachtigen en pluimvee blijven gelijk, maar de verantwoordelijkheid ligt nu volledig bij de vervoerder. Bij elke verplaatsing tussen inrichtingen, dient de vervoerder (ook indien het de houder zelf is) een verplaatsingsdocument op te maken en de gegevens binnen de 7 dagen na het vervoer in SANITEL te registreren. De vervoerder kan dit zelf doen of de gegevens opsturen naar de erkende vereniging die het dan registreert in SANITEL voor rekening van de vervoerder.

  •  KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE IDENTIFICATIE EN DE REGISTRATIE VAN DIEREN

Dit koninklijk besluit (KB) is een aanvulling op de regels die vastgelegd zijn in de Europese Diergezondheidswetgeving (AHL1) en legt regels vast voor de identificatie en de registratie (I&R) van pluimvee, konijnen, varkens, runderen, schapen, geiten, hertachtigen, gezelschapsvarkens en “in gevangenschap levende vogels” (hobbypluimvee).
Nieuw is de verplichte I&R van kameelachtigen, waaronder lama’s en alpaca’s. Voor de andere diersoorten bestaan deze I&R-regels al langer en zij blijven in grote lijnen hetzelfde.

Meer informatie over de identificatie en de registratie (I&R) per diersoort en wat er is gewijzigd, kan je bekomen bij de erkende verenigingen ARSIA en DGZ (www.arsia.be & www.dgz.be).

Identificatie van runderen.
De belangrijkste wijziging is er bij de runderen – het project DEMAT.
Het paspoort per rund verdwijnt: veehouders hebben voortaan de keuze om de registratie en de administratie van hun runderen op digitale wijze te beheren of verder te werken op papier.
De runderen mogen dus gehouden worden zonder individueel document, maar alle gehouden runderen moeten wel vermeld staan in het bedrijfsregister.

Voortaan kunnen runderen binnen België ook verplaatst worden zonder individueel document. Dit kan echter enkel op voorwaarde dat (1) de veehouder het vertrek van het rund digitaal registreert in SANITEL via Cerise of Veeportaal vooraleer het rund wordt geladen, (2) dat dit bij voorkeur overlegd wordt met de overnemer en (3) dat voor slachtrunderen de VKI-informatie voor het slachthuis beschikbaar is.

In eerste instantie zullen alle veehouders voor elk nieuw geboren of aangekocht rund een nieuw document blijven ontvangen: het “verplaatsingsdocument”. Het model hiervan vindt u via deze link.

Dit “verplaatsingsdocument” werd door de verenigingen onderaan aangevuld met de vertrekmelding om het vertrek van een rund te kunnen melden “op papier” indien de veehouder geen gebruik maakt van de elektronische melding via Cerise of Veeportaal. De werkwijze “op papier” kan dus dezelfde zijn als met het huidige papsoort. De nog aanwezige paspoorten mogen ook nog gebruikt worden voor de verplaatsing van deze runderen.

Het verplaatsingsdocument moet niet verplicht worden bijgehouden per rund en kan op elk moment vernieuwd worden en/of door de veehouder zelf geprint worden.
Het gebruik van het verplaatsingsdocument is enkel verplicht op het moment van het vertrek van een rund bij de veehouder (zoals het huidige paspoort) indien de veehouder, initieel bij voorkeur in samenspraak met de overnemer, de werkwijze “op papier” verkiest.

Veehouders die de overstap willen zetten naar digitaal werken, nemen hiervoor contact met de erkende vereniging ARSIA en DGZ die de veehouders in deze digitale evolutie begeleiden, ieder aan zijn eigen tempo.
ARSIA, DGZ en het FAVV werken ondertussen aan bijkomende instrumenten om het digitale proces efficiënter te maken.

Omdat het papsoort wegvalt en het nieuwe verplaatsingsdocument niet meer verplicht bij te houden is op de veehouderij, is het correct bijhouden van het beslagregister des te belangrijker. Dit register wordt dan ook het belangrijkste document bij een eventuele controle. Model = deze link.

Bij de verplaatsing naar het buitenland, is een individueel document per rund nog steeds verplicht. Hiervoor werd een nieuw document gemaakt: het “identificatiedocument”. Model = deze link.
Dit identificatiedocument is enkel bruikbaar en verplicht bij certificatie van de runderen wanneer ze naar het buitenland gaan.

Handelaarsstallen.
Tegen juli 2023 zullen de handelaarsstallen hervormd worden.
Aan elke handelaarsstal zal tegen juli 2023 een specifiek beslagnummer toegekend worden. De regels voor de uitbating van dit beslag van de handelaar worden door dit nieuwe KB niet gewijzigd.
Tegen juli 2023 kan een rundveehandelaar er ook voor kiezen om zijn handelaarsstal om te vormen tot erkend verzamelcentrum – klasse 2, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor erkenning.
Op 13 juni 2022 treedt ook een nieuw koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren, in werking.

Identificatie van kameelachtigen en hertachtigen.
Ook de identificatie van kameelachtigen is nu verplicht en verloopt op dezelfde wijze als voor de hertachtigen.
De identificatie van kameelachtigen (en hertachtigen) kan naar keuze uitgevoerd worden met:

  • twee oormerken – gelijkaardig aan deze die gebruikt worden bij schapen, geiten (en hertachtigen)
  • te bestellen bij de erkende vereniging; – een injecteerbare transponder – gelijkaardig aan deze die gebruikt worden bij paarden en honden en dit via de dierenarts.

Identificatie van schapen en geiten.
Voor de identificatie van schapen en geiten kunnen voortaan enkel nog elektronische oormerken besteld worden.
De stock conventionele oormerken die nu nog aanwezig is bij de houders, mag nog verder gebruikt worden tot 31 juni 2023.
Momenteel wordt wetgeving voorbereid om ook het gebruik van injecteerbare transponders toe te laten bij bepaalde schapen en geiten.

———————————————————————–
1 Europese Diergezondheidswetgeving: verordening (EU) 2016/429 – Animal Health Law (AHL).

  • KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER, HET VERZAMELEN EN HET VERHANDELEN VAN BEPAALDE LANDDIEREN

Dit koninklijk besluit (KB) is een invulling van principes die vastgelegd zijn in artikel 25 van de Verordening (EU) 2016/429 (AHL1) inzake diergezondheidsinspecties.
De regels met betrekking tot het epidemiologisch toezicht bij varkens (sinds 1995), bij runderen (sinds 1999) en bij pluimvee (sinds 2008) worden samengevoegd en blijven in grote lijnen hetzelfde.

Enkele aandachtspunten bij dit KB:

  1. de verantwoordelijkheid voor het zoeken van een dierenarts en het hebben van een overeenkomst van epidemiologisch toezicht per diersoort ligt bij de exploitant;
  2. het aanduiden van een plaatsvervanger wordt facultatief en gebeurt op basis van het onderlinge overleg tussen de bedrijfsdierenarts en de veehouder en in functie van de beschikbaarheid;
  3. van de bedrijfsdierenarts wordt verwacht dat hij minstens 80% van de gereglementeerde opdrachten zelf uitvoert. Hij stemt het aantal overeenkomsten af op de haalbaarheid van deze doelstelling. Het maximum aantal overeenkomsten in de sector rundvee en varkens is niet gewijzigd;
  4. wanneer er voor een diersoort geen overeenkomst van epidemiologisch toezicht wordt afgesloten met een erkende dierenarts of wanneer de uitvoering van de gereglementeerde opdrachten wordt verhinderd, kan het betrokken beslag als administratieve maatregel geblokkeerd worden.
  5. De huidige overeenkomsten blijven geldig indien aan de voorwaarden met betrekking tot punt 3 is voldaan

———————————————————————–
1 Europese Diergezondheidswetgeving: verordening (EU) 2016/429 – Animal Health Law (AHL).

Tevens zullen vanaf dan ook nieuwe documenten van toepassing worden bij de identificatie van runderen en bijgevolg ook bij het opstellen van diergezondheidscertificaten van runderen.

Het huidige paspoort  wordt vanaf 13 juni 2022 vervangen door 2 nieuwe documenten:

(1) een verplaatsingsdocument, enkel bruikbaar voor de nationale verplaatsingen van runderen;

2) een identificatiedocument , verplicht bij de verplaatsingen van runderen naar andere Lidstaten. Zie HIER voor het document B in detail.

In een overgangsperiode (tenminste voor één jaar) zijn zowel het “oude” paspoort (model A) als het “nieuwe ” identificatiedocument (model B) nog geldig bij certificatie vanaf een veehouderij.

Hoe de nieuwe identificatiedocumenten bekomen?
Meer uitleg over hoe de aanvrager van een certificaat de nieuwe identificatiedocumenten kan bekomen om voor te leggen bij de certificatie van runderen naar het buitenland: zie HIER – (INFO FICHE 1).

Hoe de nieuwe identificatiedocumenten gebruiken bij certificatie?
Meer uitleg over het gebruik van de nieuwe identificatiedocumenten bij de certificatie van runderen naar het buitenland en de voorwaarden waaronder het oude paspoort ook nog mag gebruikt worden: zie HIER – (INFO FICHE 2).

———————————————————————–
1 Verordening (EU) 2016/429 – Europese diergezondheidswetgeving (AHL)
2 Koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels – in bijzonder artikel 78-79

Documenten

Koninklijk besluit betreffende het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde landdieren
Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten door het in werking treden van de Europese ‘Dierengezondheidswetgeving’
Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels
Koninklijk besluit tot instelling van het epidemio- logisch toezicht op inrichtingen waar bepaalde dieren gehouden worden

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.