No We Can’t, No Budget, No Action!

In een verenigde krachtsinspanning roepen VeDa en UPV (onze Waalse zustervereniging) de aandacht op van de over- heid voor de noodzaak aan dringende veranderingen binnen ons vakgebied. Onder het motto “No we can’t!” brengen we de boodschap dat de huidige financiële situatie niet langer houdbaar is. Het is tijd voor een constructieve verandering, gebaseerd op de volgende kernpunten:

1. Tegengaan van de terugloop van het aantal dierenartsen:

In de afgelopen 6 jaar waren er twee jaren waarin er meer dierenartsen het beroep verlieten dan dat er nieuwe dieren- artsen zich registreerden. Deze zorgwekkende trend kan niet genegeerd worden.

2. Verbetering van de toekomst van jonge Dierenartsen:

Met alarmerende statistieken die aantonen dat 40% van de jonge dierenartsen na 3 jaar de praktijk verlaat, is het duidelijk dat er fundamentele problemen zijn. Het is van vitaal belang om deze neerwaartse trend te keren en waardevol talent binnen onze beroepsgroep te houden. Er moet gestreefd worden naar een betere work-life balans.

3. Herstel van vertrouwen: Uit de enquête van VeDa in 2022 blijkt dat meer respect (het aanbieden van een betere werkorganisatie en betere werkomstandigheden) essentieel is voor het aantrekken en/of behoud van het aantal BMO’s. Uit de enquête uitgevoerd door UPV in 2022 onder 535 Belgische dierenartsen, blijkt dat 66% van de respondenten geen vertrouwen heeft in hun toekomst. Dit gebrek aan vertrouwen en respect wordt veroorzaakt door complexe administratieve procedures en ontoereikende inkomsten.

4. Gebrek aan inspraak van dierenartsenverenigingen in de beleidsvorming, zeker vanwege het FAGG: Getuige daarvan is, heel recent, de aanpassing van het KB 21 juli 2016 door het KB 21 juli 2023 “beperkingen in het gebruik van bepaalde antimicrobiële middelen en registratie van voor- geschreven en verschafte geneesmiddelen in Sanitel-Med” waar we als beroepsgroeperingen niet of zeer beperkt inspraak in kregen. Eens te meer komt het FAGG aandraven met een wetgeving waarvan de inhoud niet of nauwelijks werd doorgenomen met de dierenartsenverenigingen.

De tijd is rijp voor gezamenlijke actie. Wij, van VeDa en UPV, zijn trots op onze rol in de maatschappij. Maar de dierenartsen hebben dringend zekerheden nodig. Daarom benadrukken we het belang van duidelijke administratieve procedures en het waarborgen van de bescherming en het welzijn van onze dierenartsen tijdens de uitoefening van hun vak. We erkennen de verantwoordelijkheden die we dragen, maar we benadrukken dat kwaliteit, tijd en investering vergt.

We richtten dan ook de vraag naar het FAGG, Minister Clarinval en Minister Vandenbroucke om dringend een ontmoeting te organiseren met de diverse instanties om onze zorgen te uiten omtrent nieuwe regels met betrekking tot het antibioticagebruik in de diergeneeskunde, met als doel de impact van deze regelgeving op ons vakgebied te bespreken en gezamenlijk tot evenwichtige oplossingen te komen. Wij vragen aandacht voor de ernstige uitdagingen waarmee de veterinaire sector wordt geconfronteerd, als gevolg van complexe sociale, administratieve en financiële factoren. Het is immers essentieel om tot passende maatregelen te komen die zowel onze doelen als de beschikbare middelen in acht nemen. Als vertegenwoordigers van VeDa en UPV maken we ons zorgen over de snelle invoering van bepaalde maatregelen met betrekking tot het gebruik van antibiotica, terwijl de EU-regelgeving de implementatiedeadlines heeft verlengd. Wij verzochten dan ook om voldoende voorbereidingstijd en financiële steun om deze nieuwe regels op een effectieve manier te kunnen naleven. Het is van groot belang dat economische en sociale impactbeoordelingen worden uitgevoerd, en dat deze bevindingen worden meegenomen in de verdere besluitvorming. Wij stellen voor om een uniform systeem voor antibiogrammen te ontwikkelen, waarbij de verschillende aspecten van de nieuwe regels worden belicht, zoals het gebruik van kritische antibiotica en de centrale registratie van antibioticagebruik. Hierbij benadrukken wij de behoefte aan heldere communicatie en gestructureerde ondersteuning om de implementatie soepel te laten verlopen.

VeDa en UPV geloven in een ondersteunende aanpak van de nieuwe regels, met inbegrip van een overgangsperiode, financiële ondersteuning en duidelijke richtlijnen. Wij wijzen ook op de gedeelde verantwoordelijkheid van dierenartsen voor de volksgezondheid en de dierengezondheid, en doen een beroep op een tijdelijke opschorting op controles met betrekking tot de nieuwe verplichtingen voor dierenartsen. De kernwaarden van integriteit en transparantie zijn van groot belang in onze aanpak van deze kwesties.

Een succesvolle toekomst vereist gezamenlijke inspanningen. We roepen overheidsinstanties en politiek op om samen met ons te werken aan een betere toekomst voor onze beroepsgroep. Laten we samen garant staan voor de integriteit van ons beroep en voor een toekomst waarin die- renartsen met trots en voldoening hun werk kunnen doen. Het is tijd om de stem van dierenartsen serieus te nemen en samen te bouwen aan een sterker en veerkrachtiger dieren- artsenveld.

Het Bestuur van VeDa

Documenten

Brief tav Minister Clarinval
Brief tav FAGG
Brief tav Minisister Vandenbroucke
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/578 van de Commissie van 29 januari 2021 ter aanvulling van Verordening (EU) 2019/6 Artikel 15
Beperkingen met betrekking tot het gebruik van bepaalde antimicrobiële geneesmiddelen (Uittreksel uit een mededeling van het FAGG)

Lid worden van VeDa?

Geniet van talrijke voordelen, zoals ondersteuning, kortingen en bijscholingen.